ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ

Γράφει: φυλλομάντης

Ὅσο ἀπομαγεύει τὸν κόσμο ἡ θετικιστικὴ ἐμπειρικο-ρασιοναλιστικὴ Ἀριστερά, θὰ τὸν άναμαγεύει μυστικευτικὰ ὁ τεχνοφασισμός. Μετέωρη ἐκκρεμότητα δὲν εἶναι ἡ ἐπιστροφή, ἀλλὰ ἡ διάνοιξη._ Γ.Φ.Φ. (17.07.2015)Αρχή σελίδας