Ἐξώφυλλο arrow Γιὰ καλύτερη ἀνάγνωση


Ἀγαπητοὶ φίλοι,

Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ὥστε ἡ ἰστοσελίδα τοῦ φυλλομάντη:

νὰ συνεργάζεται μὲ ὅλους τοὺς γνωστοὺς Περιηγητὲς, μὲ σταθερότητα καὶ ταχύτητα,

νὰ προσφέρει ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ξεκούραστη ἀνάγνωση τῶν κειμένων -ἰδίως τῶν μακροσκελῶν, καὶ

νὰ προσφέρει σαφῆ πλοήγηση καὶ φυλλομέτρηση ἔτσι ὥστε ὁ ἀναγνώστης νὰ μὴν χάνεται στὶς σελίδες του.Ποιόν Περιηγητή;


Logo_chrome-vs-ieὉ φυλλομάντης "τρέχει" μὲ ὅλους τοὺς γνωστοὺς Περιηγητές: τὸν Firefox (τῆς κοινότητας Mozilla), τὸν Internet Explorer 8.0 ἢ νεώτερο (τῆς Microsoft), τὸν Chrome (τῆς Google), τὸν Safari (τῆς Apple), τὸν  Opera.

Συνιστοῦμε στοὺς ἀναγνῶστες μας νὰ χρησιμοποιοῦν γιὰ σελίδες σὰν τὸν φυλλομάντη τὸν Chrome, τὸν Safari ἢ τὸν Firefox. Εἶναι, μὲ διαφορά, οἱ ταχύτεροι καὶ ἀσφαλέστεροι Περιηγητὲς.

Ὁ Internet Explorer, γιὰ λόγους ἐπιχειρηματικῆς στρατηγικῆς τῆς μαμᾶς Microsoft, ἠθελημένα δὲν άκολουθεῖ πάντοτε τὰ συμφωνημένα διεθνῆ πρότυπα τῆς διεθνοῦς κοινότητας γιὰ τὴν δημιουργία ἰστοσελίδων (γλῶσσες HTML, PHP, CSS)· ἔτσι, μὲ τὸν Internet Explorer 8.0, πολλὰ σημεῖα τοῦ φυλλομάντη ὅπως οἱ πολυτονικὲς γραμματοσειρὲς, τὰ περιγράμματα κ.λπ, εμφανίζονται μὲ ἀντιαισθητικό καὶ χοντροκομμένο τρόπο, ἀλλοιώνοντας τὴν αισθητικὴ τοῦ περιοδικοῦ. Ὁ Internet Explorer 9.0 δὲν συνεργάζεται μὲ τὰ Windows XP.

Συνιστοῦμε τὸν Safari, τον Chrome ἢ τὸν Firefox. Ἰδίως τὸν πρῶτο. Ἄλλωστε μποροῦμε νὰ ἔχουμε περισσότερους ἀπὸ ἕναν Περιηγητή ἐγκατεστημένους στὸν ὑπολογιστή μας καὶ νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸν κατάλληλο γιὰ κάθε περίσταση.

Μπορεῖτε νὰ κατεβάσετε τοὺς Περιηγητὲς ἀπὸ εδῶ:


Logo_Chrome

Για Windows XP, Windows Vista ἢ Windows 7

Για Linux

Για Mac τῆς Apple


Logo_Safari

Safari 5.1.5 για Windows XP, Windows Vista καὶ Windows 7

Safari 5.1. για Linux

Για Mac τῆς Apple


Logo_Mozilla

Για Windows XP, Windows Vista ἢ Windows 7

Για Linux καὶ για Mac τῆς Apple


Logo_Opera

Γιὰ ὅλα τὰ λειτουργικὰ συστήματαΓιὰ καλύτερη ἀνάγνωση:


Μερικὲς βοήθειες γιὰ καλύτερη ἀνάγνωση:

Σὲ ὅλους τοὺς Περιηγητὲς μπορεῖτε νὰ μεγεθύνετε ὅσο θέλετε τὴν σελίδα ποὺ διαβάζετε πατώντας ταυτόχρονα τὰ πλῆκτρα <Ctrl> καὶ <+> μία ἢ περισσότερες φορὲς.(Ἐκ τῶν ἀναγνωστῶν πρεσβύωπες φίλοι μήν διστάζετε!) Πατώντας <Ctrl> καὶ <-> ἔχουμε σμίκρυνση. Μὲ <Ctrl> καὶ <0> ἐπαναφέρουμε τὴν σελίδα στὴν ἀρχική της διάσταση.

Ὅλοι οἱ Περιηγητὲς ἔχουν στὸ ἐπάνω καὶ στὸ κάτω μέρος τῆς σελίδας Γραμμὲς Ἐργαλείων καὶ Πληροφοριῶν -κάποιοι μάλιστα ἔχουν πολλὲς- οἱ ὁποῖες ἀναλώνουν ἀπὸ τὸν ὠφέλιμο χῶρο τῆς ὀθόνης. Σὲ ὅλους τοὺς Περιηγητὲς μπορεῖτε νὰ ἐξαφανίσετε (προσωρινὰ) τὶς Γραμμὲς αὐτὲς πατώντας τὸ πλῆκτρο <F11>. Ἡ ἐπανεμφάνιση τῶν Γραμμῶν γίνεται πατώντας πάλι τὸ <F11>.

Ἡ ἐπιλογὴ χρὠματος φόντου γιὰ τὰ κείμενα δὲν ἦταν εὔκολη ὑπόθεση. Αποφύγαμε τὸ λευκὸ διότι σὲ παρατεταμένη ἀνάγνωση κουράζει τὰ μάτια - ἰδίως σὲ LED ὀθόνες καὶ σὲ οθόνες μὲ μεγάλη ὀπτικὴ αντίθεση καὶ φωτεινότητα. Ἐὰν ἐντούτοις θελήσετε νὰ ἀναγνώσετε ἕνα κείμενο σὲ λευκό φόντο, ἡ λύση εἶναι ἁπλῆ: Κλικάρετε τὸ εἰκονίδιο τῆς ἐκτύπωσης τοῦ κειμένου (βρίσκεται ἐπάνω δεξιὰ, κάτω ἀπό τὸν τίτλο τοῦ ἄρθρου) καὶ εὐρύνατε, ὅσο θέλετε, τὸ παράθυρο εκτύπωσης ποὺ ἐμφανίζεται α) τοποθετώντας τὸν δρομέα στὴν κάτω δεξιὰ γωνία τοῦ παραθύρου και β) σύροντας τὸν δρομέα διαγωνίως με πατημένο τὸ ἀριστερό πλῆκτρο τοῦ ποντικιοῦ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στὸ παράθυρο εκτύπωσης δὲν λειτουργεῖ ὁ Πίνακας Περιεχομένων τοῦ ἄρθρου οὔτε οἱ μεσότιτλοι ὡς σύνδεσμοι.Γιὰ καλύτερη πλοήγηση:


Ἐπιλέξαμε ἁπλῆ δόμηση τοῦ περιεχομένου, ἔτσι ὥστε οἱ στῆλες καὶ οἱ σελίδες τοῦ περιοδικοῦ νὰ εἶναι εὐπρόσβατες καὶ διακριτὲς ἀπὸ θεματικὴ καὶ ὑφολογικὴ ἄποψη.

Κάτω ἀπὸ τὸ ὁριζόντιο Κύριο Μενού ὑπάρχει τὸ Μονοπάτι Πλοήγησης (path) ὥστε νὰ ξέρουμε πάντα ποῦ βρισκόμαστε καί, κλικάροντας, νὰ μεταφερόμαστε στὴν γενικότερη κατηγορία ὅπου ἀνήκει ἡ ἑκάστοτε ἀνοιγμένη σελίδα,

Κλικάροντας τὸ καραβάκι τοῦ φυλλομάντη (ἐπάνω ἀριστερά τῆς σελίδας) σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο ἢ σελίδα κι ἄν βρισκόμαστε, ἐπανερχόμαστε στὸ Ἐξώφυλλο.

Τὰ μεγάλα ἄρθρα με μεσότιτλους ἔχουν στὴν ἀρχή "Περιεχόμενα τοῦ ἄρθρου" τὰ ὁποῖα λειτουργοῦν ὡς ἐσωτερικοὶ σύνδεσμοι στὸ κείμενο: κλικάροντας ἕνα Περιεχόμενο ὁδηγούμαστε στὸ ἀντίστοιχο σημεῖο τοῦ κειμένου. Κι ἀντίστροφα: Οἱ μεσότιτλοι ποὺ ὑπάρχουν μέσα στὸ σῶμα τοῦ ἀρθρου εἶναι σύνδεσμοι ποὺ ἐὰν τοὺς κλικάρουμε ὁδηγούμεθα στὴν ἀρχὴ τοῦ ἀρθρου.

Γιὰ τὴν δημοσίευση ἑνός Σχόλιου κάτω ἀπὸ ἄρθρο, χρειάζεται νά δώσετε τὸν ἐμφανιζόμενο ἐκεῖ "τρελλό"-κυματιστὸ Κωδικὸ Ἀσφαλείας. Εἶναι ἕξι γράμματα (π.χ. XULPXD. Ἐδῶ θέλει ΠΡΟΣΟΧΗ: πρέπει νὰ πληκτρολογήσετε ΛΑΤΙΝΙΚΑ καὶ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.Κουβέντα στὴν Πλατεῖα (Forum):


Οἱ "συζητήσεις στὴν πλατεῖα" εἶναι ἡ νέα στήλη τοῦ φυλλομάντη. Προσδοκοῦμε νὰ γίνουν κουβεντοῦλες, νὰ ἀνοίξουν πηγαδάκια γύρω ἀπὸ ὅποιο θέμα ἀπασχολεῖ τοὺς ἀναγνῶστες μας.

Κάθε φίλος Συζητητὴς μπορεῖ νὰ δημοσιεύσει τὴν γνώμη του: μὶα Ἀπάντηση κάτω ἀπὸ τὴν σκέψη ἑνὸς ἄλλου, μὶα ἀνταπάντηση, ἕνα Νέο Θέμα.

Ἡ δομὴ τοῦ Forum εἶναι ἁπλῆ: Κατηγορίες > Συζητήσεις > Θέματα > Δημοσιεύσεις. Γιὰ τὸ ξεκίνημα, ὁρίσαμε συμβατικῶς τρεῖς γενικότατες Κατηγορίες Συζητήσεων: Πολιτικὴ, Γλῶσσα-Πολιτισμὸς, Κοινωνία-Κινήματα.

Κάτω ἀπὸ ἕνα ἤδη ὑπάρχον Θέμα, μπορεῖτε νὰ ἀναρτήσετε τὴν Δημοσίευσή σας

Σὲ μία ἤδη ἀνοιγεῖσα Συζήτηση (π.χ. «Γιὰ τὶς ἐκλογὲς 2012») μπορεῖτε  νὰ ἀναρτήσετε ἕνα καινούργιο Θέμα πέρα ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό πρέπει νὰ μεταβεῖτε στὴν οἰκεία σελίδα τῆς Συζήτησης αὐτῆς καὶ νὰ ἐπιλέξετε «Νέο Θέμα».

Άνάλογα μὲ τὴν εξέλιξη τῆς κουβέντας γιὰ τὸ νέο αὐτὸ Θέμα, ὁ Συντονιστὴς τῆς Συζήτησης μπορεῖ νὰ τὸ ἀναβαθμίσει σὲ νέα, ξεχωριστὴ Συζήτηση.Ἡ Ἐγγραφὴ Συζητητῶν:


Ἡ Ἐγγραφὴ Συζητητῶν ἀποσκοπεῖ, καὶ μόνο, στὴν πιὸ ζωντανὴ καὶ ξεκούραστη συμμετοχὴ στὶς συζητήσεις καὶ στὰ πηγαδάκια, καὶ ὄχι βέβαια στὴν δημιουργία κάποιου «κλειστοῦ» σώματος Μελῶν. Δυστυχῶς αὐτὴ ἡ λύση σχεδὸν μᾶς "ἑπεβλήθη" ἀναγκαστικὰ, ἀφοῦ γιὰ λόγους ἐλάχιστης ασφαλείας, τὰ προγράμματα ὑποστήριξης Forum ποὺ κυκλοφοροῦν δὲν προβλέπουν δυνατότητα συμμετοχῆς μὴ ἐγγεγραμένων ἀναγνωστῶν. Ἐντούτοις:

Ἐὰν ἐγγραφεῖτε, μετὰ ὅλα εἶναι γιὰ ἐσᾶς πιὸ εὔκολα καὶ γιὰ ἐμᾶς πιὸ ξεκούραστα.

Ἐγγράφεσθε μία φορὰ γιὰ πάντα. Δίνετε τό ὄνομὰ σας, τὸ Ψευδώνυμο ποὺ θέλετε, τὴν διεύθυνση τοῦ ε-μέιλ σας καὶ την συνθηματικὴ λέξη (password)

Ἡ ἐγγραφὴ γίνεται ὡς ἐξῆς:

Τὴν φόρμα σύνδεσης μπορεῖτε νὰ βρεῖτε σἐ ὅλες σχεδόν τὶς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ (ἐκτός τοῦ Ἐξώφυλλου) στὴν Δεξιὰ Στήλη.

Τό Ψευδώνυμο και ἡ Συνθηματική Λέξη σας πρέπει νὰ εἶναι τουλάχιστον μὲ 6 γράμματα, χωρὶς κενὰ καὶ να περιέχει μόνο ἀλφαριθμητικὰ στοιχεῖα (γράμματα ἢ/καὶ ἀριθμούς) καὶ μόνο λατινικοὺς χαρακτῆρες (ὄχι ἑλληνικά). 0 ἔως 9, a ἔως z καὶ  A ἔως Ζ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τὰ κεφαλαία ἐκλαμβάνονται ὡς διαφορετικὰ γράμματα ἀπὸ τὰ πεζά. Μετὰ, γιὰ να συνδέεστε, πρέπει νὰ δίνετε τὴν συνθηματικὴ λέξη ΑΚΡΙΒΩΣ ὅπως τὴν καταχωρήσατε.

Τὸ Ψευδώνυμο χρειάζεται μόνο γιά τὴν στιγμή τῆς Σύνδεσης (Login). Κατόπιν, οἱ ὅποιες Δημοσιεύσεις σας θὰ γίνονται μὲ τὸ Ὅνομα ποὺ δώσατε.

Ἀμέσως μετὰ τὴν Ἐγγραφή ἢ σὲ μία ἐπόμενη Σύνδεσή σας, μπορεῖτε νὰ ἐπισκεφθεῖτε τὴν προσωπικὴ σας καρτέλα μὲ τὰ στοιχεῖα σας καὶ τὸ "προφίλ"σας καὶ νὰ κάνετε ὅποιες προσθῆκες καὶ τροποποιήσεις ἐπιθυμεῖτε. Τὴν καρτέλα μπορεῖτε νὰ βρείτε κλικάροντας τὴν ἐπιλογὴ "Δεῖτε τὰ Στοιχεῖα σας" στὴν γνωστὴ Φὀρμα Σϋνδεσης στὴν Δεξιὰ Στήλη, κι ἐπίσης κλικάροντας πάνω στὸ ὄνομά σας ὁπουδήποτε μέσα στὶς Συζητήσεις.

Συνιστοῦμε νὰ στείλετε καὶ μία avatar φωτό σας, εἰτε δική σας εἴτε μἰα ποὺ νὰ σᾶς ἐκφράζει. Μικροῦ ὄγκου καὶ μεγέθους, ὅμως, καὶ κὰτὰ τὸ δυνατὸν τετράγωνη (Ἑὰν δέν μπορεῖτε νὰ τὴν φτιάξετε, στεῖλτε μας τὸ πρωτότυπο συνημμένο σἐ ε-μέιλ καὶ θὰ τὴν ἐπεξεργασθοῦμε και ἀναρτήσουμε ἐμεῖς για λογαριασμό σας).

Ὅταν θελήσετε νὰ βγεῖτε τελείως ἀπὸ τὸν φυλλομάντη, καλὸ εἶναι νὰ κάνετε προηγουμένως "ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ" ἀπὸ τὶς Συζητήσεις ( στὴν Δεξιὰ Στήλη).

Ἐάν ἐπιθυμεῖτε νὰ κρατήσετε τὴν ανωνυμία σας, μπορεῖτε, ἰδίως δίνοντας για ε-μέιλ σας π.χ. τὸ den@exo.gr ἢ κάποιο ἄλλο ἀνύπαρκτο.

Σὲ περίπτωση ποὺ χάσετε/ξεχάσετε τὸ Ψευδώνυμο καὶ τὸ Συνθηματικό, στεῖλτε μας ε-μειλ ( στο ) νὰ σᾶς στείλουμε καινούργια. Ἐὰν ὅμως εἴχατε σύνδεση ανωνυμίας, με ἀνύπαρκτη διεύθυνση ε-μέιλ, θὰ πρὲπει νὰ μᾶς στείλετε μία ὑπαρκτὴ διεύθυνση, λόγου χάρη ἑνός κοντινοῦ σας προσώπου, ὥστε νὰ μπορέσουμε νὰ σᾶς ταχυδρομήσουμε ἐκεῖ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Σημειῶστε κάπου τὸ Ψευδώνυμο καὶ τὸ Συνθηματικό σας. Ἐξάλλου, ὁ Περιηγητής σας "θυμᾶται" τὰ στοιχεῖα σας ἐὰν τοῦ τὸ πεῖτε, ἀλλὰ ὄχι γιὰ πάντα...

Ἄπαξ καὶ ἐγγραφεῖτε, μπορεῖτε νὰ ἀναρτᾶτε δημοσιεύσεις στὸ Forum, κι ἐπίσης: Τὰ σχόλιά σας κάτω ἀπὸ τὰ ἄρθρα τοῦ περιοδικοῦ δημοσιεύονται ἀμέσως, χωρὶς νὰ χρειάζεται ἔγκριση ἀπὸ τὸν Διαχειριστὴ.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες γύρω ἀπὸ τὴν ἐγγραφὴ συζητητῶν, παρακαλοῦμε νὰ διαβάσετε τοὺς ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.

Γιὰ κάθε πρόβλημα ἢ δυσκολία, μὴν διστάζετε νὰ μᾶς γράψετε:

ἡ παρέα τοῦ φυλλομάντη.

Tsipras-01

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Αρχή σελίδας