Ἐξώφυλλο arrow Ὅροι δημοσίευσης

Ὅροι δημοσίευσης

Χρειάζεται νὰ συζητήσουμε. Ἀλλὰ λιγάκι ὀργανωμένα. Ἔτσι:

Στὰ κείμενα, φωτὸ κ.λπ ποὺ παραβαίνουν τὸν ποινικὸ νόμο λέμε ὄχι. Στὰ κείμενα ποὺ κάνουν ἔρευνα ἢ ἀντιπαράθεση λέμε ναί.

Στὰ στεῖρα "γραμμιτζίδικα" κείμενα λέμε ὄχι. Στὰ κείμενα ἰδεῶν, κριτικῆς σκέψης καὶ προβληματισμοῦ λέμε ναί.

Κείμενα πολιτισμοῦ καὶ κείμενα γιὰ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι ἰδιαιτέρως καλοδεχούμενα - ἰδίως ἐάν ὁρμᾶνε στὴν τρέχουσα κουλτούρα.

Ὄχι στα ανώνυμα, και στις προσωπικές επιθέσεις (Γιὰ τὴν Κουβέντα στὴν πλατεῖα-Forum βλ. καὶ πιὸ κάτω). Ναὶ, κατ' οἰκονομία, στὸ ψευδώνυμο (ἐφόσον ἔχουμε στὴν διάθεσή μας στοιχεῖα γιὰ τὸν συγγραφέα τοῦ ἄρθρου) καὶ στὴν σάτυρα.

Ὄχι στὰ ἀτέλειωτα μακρυνάρια-κείμενα. Ναὶ στὰ κείμενα 1.000 - 3.000 λέξεων. Ἐάν ἕνα κείμενο προορίζεται γιὰ ἀναδημοσίευση, δηλαδὴ ἔχει ἤδη δημοσιευθεῖ ἀλλοῦ, αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπισημαίνεται.

Ἐὰν εἶναι μετάφραση, πρὲπει νὰ ἀναφέρεται ὁ τίτλος τοῦ πρωτότυπου καὶ ἡ γλῶσσα του, καθὼς καὶ ὁ μεταφραστής.


Οἱ ἀνάγκες γιὰ ὀμαλὴ ροὴ τῶν θεμάτων καὶ τῶν συζητήσεων καθὼς καὶ γιὰ εὔκολη πλοήγηση μέσα στὸ περιοδικό, καθορίζουν καὶ τὴν Στὴλη ὅπου θα φιλοξενηθεῖ τὸ κείμενο.

Ὁ φυλλομάντης διατηρεί τὴν ἁρμοδιότητα νὰ ἀποφασίσει γιὰ πόσο χρόνο θὰ δημοσιευθεῖ ἕνα κείμενο.

Εὐθύνη - Πνευματικὰ Δικαιώματα

Τὰ πνευματικὰ δικαιώματα τῶν ἄρθρων καὶ τῶν σχολίων ἀνήκουν στὸν φυλλομάντη καὶ στὸν καθ' ἕκαστον συγγραφέα.

Ὁ φυλλομάντης καλοπίστως δέχεται τὴν δήλωση τοῦ συγγραφέα-δημιουργοῦ (δήλωση ποὺ τεκμαίρεται ὅτι ὑποβάλλεται ταυτοχρόνως μὲ τὴν ἀποστολὴ τοῦ κειμένου στὸ περιοδικό) ὅτι τὸ ἄρθρο ἀποτελεῖ δικό του ἀποκλειστικὰ δημιούργημα καὶ δὲν παραβιάζει τὴν νομοθεσία καὶ τὸ ἦθος περὶ τὴν Πνευματικὴ Ἰδιοκτησία. Ἐπίσης, δὲν ἐλέγχει κατὰ περιεχόμενο τὰ κείμενα πρὸς ἐπαλήθευση ἢ ἐπιβεβαίωση τῆς ἐγκυρότητάς του. Τέλος, διατηρεῖ τὴν ἁρμοδιότητα νὰ παύσει ἀμέσως τὴν δημοσίευση ὁποιουδήποτε κειμένου, σχολίου κ.λπ παραβιάζει ἢ θέτει ὑπὸ ἀμφιβολία τοὺς ἀνωτέρω κανόνες.

Ὁ φυλλομάντης μπορεῖ κατὰ τὴν κρίση του νὰ ἀναδημοσιεύει καὶ ἀναπαράγει ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἢ ἐν περιλήψει, σὲ ἠλεκτρονικὴ ἢ ἔντυπη μορφή,  ὁτιδήποτε δημοσιεύθηκε στὶς σελίδες του.

Εἶναι αύτονόητο ὅτι ὁ φυλλομάντης, καὶ κάθε συγγραφέας ἢ ἀρθρογράφος δὲν δεσμεύεται καθόλου ἀπὸ τὶς ἀπόψεις τῶν ὑπολοίπων κειμένων, οὔτε ἀπὸ τὸν (εὐρὺ ἄλλωστε, ὅπως πιστεύουμε) προσανατολισμὸ τοῦ περιοδικοῦ

Γι τς Δημοσιεύσεις στν «Κουβέντα στὴν Πλατεα (FORUM)»:

Οἱ φίλοι ἀναγνῶστες παρακινοῦνται γιὰ τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ συμμετοχὴ στὶς Κουβέντες τῆς Πλατεῖας (βλ. και "Για Καλύτερη Ἀνάγνωση". Ὀφείλουμε, ὡστόσο, νὰ ἀποσαφηνίσουμε τὰ ἐξῆς:

Ἐνθαρρύνουμε τὴν ἐνυπόγραφη δημόσια συζήτηση. Ἀντιλαμβανόμαστε, ὅμως καὶ ἀποδεχόμαστε τὴν ἰδιαίτερη ἀπόφαση φίλων γιὰ ἀνωνυμία.

Μόνος καὶ ἀποκλειστικὰ ὐπεύθυνος γιὰ τὸ περιεχόμενο κάθε ἀναρτημένης Δημοσιεύσεως (Post) στὴν Κουβέντα εἶναι ὁ ἀναγνώστης ποὺ τὴν ὑπογράφει. Ὁ φυλλομάντης οὐδεμία εὐθύνη φέρει.

Ὁ φυλλομάντης διατηρεῖ τὴν ἁρμοδιότητα νὰ ἀποδημοσιεύει προσωρινῶς ἢ ὁριστικῶς μία Δημοσιεύση γιὰ λόγους παραβίασης τῶν ἐδῶ κανόνων.

ὁ φυλλομάντης

Tsipras-01

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Αρχή σελίδας