Ἐξώφυλλο arrow Στῆλες arrow Ἀστειεύεσαι; arrow ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ...ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ...ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Γράφει: Η Ποντικίνα του Διαδίκτυου

Ποντικίνα μας σὲ νέες ἐπιτυχίες. Μετὰ τὸ Φάρμακο τῆς Ἀριστερᾶς (βλ. παραδίπλα), καὶ τὰ ἀπόρρητα τῆς Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης Καρδίτσας, μᾶς ἀποκαλύπτει Ἀστυνομικὴ Διαταγὴ στὴν Δημητσάνα τοῦ 1883 ! Εἶναι σίγουρο πὼς θὰ μᾶς ἀντιγράψουν, μὰ μέχρι τότε ἀπολαῦστε... (04.10.2008)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ

Εν όψει της εορτής του Αγ. Νικολάου
Προς απάσας τας Αρχάς του Κράτους,
Νομάρχας και Δημάρχους της υπ΄εμού Αστυνομικής Περιφερείας της πόλεως Δημητσάνης:

ΑΡΘΡΟΝ 1ον. Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριο Πέμπτη 6ην Δεκεμβρίου ε,ε κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου τοιαύτης πόλεως.
ΑΡΘΡΟΝ 2ον. Να στερεώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλλωσι την εγχωρίαν αιδώ.
ΑΡΘΡΟΝ 3ον. Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και κτηνών διαφόρων καταγωγών,γένους και φύσεως ή και ανθρωπογυναικών ακαταλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελουμένην ενταύθα πανήγυριν.
ΑΡΘΡΟΝ 4ον. Να εμποδισθούν βία το γκάρισμα των όνων και των μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.
ΑΡΘΡΟΝ 5ον. Θα τους πεθάνω δι' άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, καπνοπώλαι, οινοπώλαι, λαχανοπώλαι μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγησιν, αρίστην ποιότητα και να σκευάζουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών, των σταθμών και των μέτρων των προς τα συμφέροντα της υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρο 7 της αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 272 του Ποινικού Νόμου "Περί βλάβης ηθών και τιμής".
ΑΡΘΡΟΝ 6ον. Απαγορεύεται το πτύσιμο εν τη θαλάσση. [Σ.Σ: Η Δημητσάνα ως γνωστόν ευρίσκεται στο ...κέντρο της Πελοποννήσου]. Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας, καθ' όλην την διάρκειαν της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μεταβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά τας θαλάσσας αμφοτέρων των γενών προς αποφυγής ακουσίου απαγωγής μεταξύ των.
ΑΡΘΡΟΝ 7ον. Όσοι παρ' εμού οφθώσι και των οργάνων μου, εργολαβούντες άνδρες μετά θηλέων, θέλουσι ραβδισθεί ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω.
ΑΡΘΡΟΝ 8ον. Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων και κτηνών, προς αποφυγήν καταπατήσεως παίδων, ως και από ρυτήρος ελεύνοντος πόδας των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον ο υποφαινόμενος άρρενα σπεύδοντα ψιτ, ψιτ, ψιτ, όπισθεν θήλεου τινός ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και κατεπάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης και ας είναι άλλην ημέρα θα εξετάσω δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα.
ΑΡΘΡΟΝ 9ον. Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω πλην των λεσχών την δύσιν του Ηλίου και των οινοπωλείων την ενδεκάτην της νυκτός, των δε θεαμάτων την δωδεκάτην μεσονύκτιον πλην του δημοσίου θεάματος της Καραγκιοζαρίας την πρωϊαν περί το λυκαυγές, άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γήν Αβδηριτών κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.
ΑΡΘΡΟΝ 10ον. Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του κοινού και του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής.
ΑΡΘΡΟΝ 11ον. Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός δια διμουτσούνης, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισης της ρινός (επιτρεπουμένου τούτου εν απομεμακρυσμένη συνοικία και περί λύχνην αφάς, όπως λέγανε οι παππούδες μας).
ΑΡΘΡΟΝ 12ον. Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι' αερίων (αφεδρωνοκρουσιών).
ΑΡΘΡΟΝ 13ον. Απαγορεύεται κατά το ουρείν το παίξιμο του κρέατος.
ΑΡΘΡΟΝ τελευταίον. Περί μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περινοσπόρου,ποδάγρας, κλπ.

Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ' εμέ όργανα.
Εν Δημητσάνα τη 3η Δ/μβρίου 1883
Ο Αστ. Διοικητής
Εμμανουήλ Λαγουδάκης
Υπενωματάρχης

...καὶ γιὰ τὸ ξετρύπωμα, 

Ἡ φιλενάδα σας...

Pontikina_02

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Υποβολή σχολίου
Δεν θα δημοσιευθεί

Ειδοποίησέ με μέσω e-mail σε απαντήσεις
Συλλαβισμός Συλλαβισμός

Tsipras-01

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

γιά τήν σύνδεση στο Forum...

Αρχή σελίδας